Revisie en upgrade fietsroutenetwerk

Verbetering fietsknooppuntensysteem in de provincie Utrecht

Het recreatieve fietsroutenetwerk (fietsknooppuntensysteem) in de provincie Utrecht is ruim 13 jaar oud. Een groot deel van de bewegwijzering heeft inmiddels het einde van de levensduur bereikt en moet worden vervangen.

Fietsroutenetwerken zijn niet statisch. De omgeving verandert waardoor knelpunten of juist kansen ontstaan (denk aan nieuwe woonwijken, fietspaden, infrastructuur of bezienswaardigheden). Ook is het stroomlijnen van verschillende groepen gebruikers en het spreiden van recreatieve druk van belang.

Kortom, dit is een goed moment om het gehele recreatieve fietsroutenetwerk tegen het licht te houden en te onderzoeken waar kansen en mogelijkheden liggen voor verbetering.

Verkenning kansen voor verbetering

De provincie Utrecht (domeinen mobiliteit en recreatie) en het Routebureau Utrecht hebben adviesbureau Witteveen+Bos gevraagd in 2021/2022 een verkenning uit te voeren voor een  revisie en upgrade van het fietsroutenetwerk in de provincie Utrecht. Allereerst is een  zorgvuldige GIS-inventarisatie en analyse van data en kwaliteitseisen uitgevoerd. Vervolgens is men in een uitgebreid participatietraject in gesprek gegaan met gemeenten, terreinbeherende organisaties, landgoedeigenaren en landelijke fietsorganisaties. Ter ondersteuning is een online omgeving ingericht, waarmee suggesties voor verbetering direct op de kaart zijn ingevoerd.

Kaart ontwerp fietsroutenetwerk

Begin 2022 is de overzichtskaart met kansen voor aanpassing van de routes (schetsontwerp) opgeleverd, inclusief een advies voor de vervolgaanpak met een doorrekening van de benodigde investering voor de revisie. De verkenning is in maart 2022 door het bestuurlijk overleg van het Routebureau Utrecht vastgesteld.

In 2023 is de realisatiefase van het project gestart, onder leiding van de provincie Utrecht en met begeleiding door het Routebureau Utrecht. Het project wordt uitgevoerd door hetzelfde projectteam als de realisatie van het wandelroutenetwerk Utrecht-oost. Na aanbesteding wordt het voorlopig ontwerp uitgewerkt naar een definitief ontwerp, waarna de bewegwijzering van het fietsroutenetwerk in de gehele provincie Utrecht in de loop van 2024 zal worden vervangen en aangepast.

“MET EEN REVISIE VAN DE BEWEGWIJZERING IS DIT EEN GOED MOMENT OM HET GEHELE RECREATIEVE FIETSNETWERK TEGEN HET LICHT TE HOUDEN EN GEREED TE MAKEN VOOR DE TOEKOMST”.

Aandachtspunten in deze revisie fietsroutenetwerk

 • Aansluiten nieuwe infrastructuur

  Er zijn afgelopen jaren veel nieuwe utilitaire fietspaden, tunnels en woningbouwlocaties bij gekomen waarbij het recreatieve aspect van het fietsen nog niet is meegenomen. Dit wordt vaak vergeten, waardoor het recreatieve fietsroutenetwerk lokaal onvoldoende dekkend is of niet de aantrekkelijkste routes volgt om vanuit de woonplaats het buitengebied te bereiken.

 • Bezoekersmanagement

  Het stroomlijnen en/of scheiden van verschillende recreatieve gebruikers op dezelfde fietspaden is essentieel onderdeel van bezoekersmanagement. Hiermee stimuleren we spreiding in tijd en ruimte met een duurzame balans tussen recreatie, natuur en leefbaarheid. Kortom, hoe sturen we recreatieve fietsers over de juiste fietspaden en zijn er voldoende mogelijkheden om verschillende gebruikersgroepen (met o.a. verschillende snelheden) te scheiden?

 • Duurzame bereikbaarheid

  Recreatie- en natuurgebieden en toeristische attracties zijn wellicht niet altijd even makkelijk bereikbaar via het fietsroutenetwerk. Ook sluiten gewenste startpunten zoals toeristische overstappunten (TOP), OV-locaties en parkeerlocaties niet altijd goed aan. Door deze samenhang in het netwerk te verbeteren dragen we bij aan  duurzame bereikbaarheid en vermindering van het autoverkeer op toch al drukke recreatieve locaties.

 • Economische spin-off

  Het fietsroutenetwerk kan beter laten aansluiten op de kernen en de horecavoorzieningen, zodat het routenetwerk aanjager is van lokale bestedingen.

 • Veranderd gedrag recreant

  De wensen van de recreant zijn de afgelopen jaren steeds meer veranderd: men fietst niet alleen meer ‘om het fietsen door een mooie omgeving’ maar wil voldoende voorzieningen en belevenissen onderweg.