JAARPLAN 2022 ROUTEBUREAU UTRECHT

De provincie Utrecht heeft bezoekers en inwoners veel te bieden om heerlijk te fietsen, te wandelen of te varen. Met uitgebreide uniform bewegwijzerde routenetwerken, mooie themaroutes en toeristische overstappunten (TOP) zijn er talloze mogelijkheden om buiten te recreëren.

Recreatiedruk en bezoekersmanagement

De recreatiebehoefte in de provincie Utrecht neemt steeds verder toe en op populaire plekken is het regelmatig erg druk. Onze inwoners zoeken volop naar fiets-, wandel- en vaarmogelijkheden dicht bij huis. Soms is actuele informatie hierover nog te versnipperd en kiest men alleen voor bekende plekken. In 2022 besteden we daarom extra aandacht aan de informatievoorziening over routes in eigen woonomgeving.

Ontwikkeling routes en routenetwerken

Naast het uniforme beheer en reguliere onderhoud van het hoofdroutenetwerk staat
ook de ontwikkeling ervan niet stil. Komend jaar gaan we aan de slag met de revisie en verbetering van het fietsroutenetwerk, de (door)ontwikkeling van de wandelroutenetwerken en de verbetering van de toeristische overstappunten (TOP). Ook wordt het Hollandse IJsselpad voorzien van nieuwe markering en worden diverse verouderde routes gesaneerd.

Aanspreekpunt voor routegebonden recreatie

Het Routebureau Utrecht is het centrale aanspreekpunt voor routegebonden recreatie in de provincie Utrecht. We werken samen met de overheden, terreinbeheerders en landgoedeigenaren, DMO’s en belangenorganisaties. Diverse ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Komend jaar besteden we extra aandacht aan netwerkversterking, communicatie richting stakeholders en het delen van kennis & inzichten.

Nieuwe organisatie Routebureau Utrecht

Met de transitie van de recreatieschappen en de opheffing van Recreatie Midden-Nederland zal na 2022 een vernieuwde organisatie van het Routebureau Utrecht ontstaan. Samen met onze opdrachtgevers zullen we dit komend jaar gaan vormgeven met aansluitend een nieuwe meerjarige strategie.

Het jaar 2022 is in veel opzichten een overgangsjaar. Het Routebureau Utrecht zet in ieder geval blijvend in op het versterken van de routenetwerken en het profileren van routegebonden buitenrecreatie. Zo kunnen we de inwoners en bezoekers ook komend jaar weer op de fiets, al wandelend of varend laten genieten van de provincie Utrecht.

jaarplan2022