Verkenning upgrade fietsroutenetwerk

Het recreatieve fietsroutenetwerk (fietsknooppunten) in de provincie Utrecht is ruim 12 jaar oud. Een groot deel van de bewegwijzering heeft inmiddels het einde van de houdbaarheid bereikt en moet worden vervangen. Een goed moment om het gehele provinciale routenetwerk tegen het licht te houden en te onderzoeken waar mogelijkheden liggen voor verbetering.

Fietsroutenetwerken zijn niet statisch. De omgeving verandert waardoor knelpunten of juist kansen ontstaan (denk aan nieuwe woonwijken, fietspaden of bezienswaardigheden). Ook is het stroomlijnen van verschillende groepen gebruikers en het spreiden van recreatieve druk van belang.

De provincie Utrecht (domeinen mobiliteit en recreatie) en het Routebureau Utrecht hebben adviesbureau Witteveen+Bos gevraagd in het najaar van 2021 een verkenning uit te voeren voor een upgrade/revisie van de bewegwijzering van het fietsroutenetwerk in de provincie Utrecht. Zij gaan na een inventarisatie van bestaande data en kwaliteitseisen in gesprek met gemeenten, terreinbeherende organisaties, landgoedeigenaren en belanghebbenden. Ter ondersteuning is een participatieplatform ingericht, waarmee suggesties voor verbetering rechtstreeks op de kaart kunnen worden ingevoerd.

Eind 2021 volgt een overzichtskaart met kansen voor (aanpassing) van de routetracés, inclusief advies voor aanpak van de revisie met een bebordingsplan en een doorrekening van de benodigde investering voor realisatie.

1.500 km

Fietsroutenetwerk
(knooppunten)

4,5 van 5

sterren kwaliteitsmonitor
landelijk fietsplatform

54 miljoen

euro jaarlijkse bestedingen recreatief fietsen provincie Utrecht

“NA 12 JAAR IS DIT EEN GOED MOMENT OM HET GEHELE RECREATIEVE FIETSNETWERK TEGEN HET LICHT TE HOUDEN EN GEREED TE MAKEN VOOR DE TOEKOMST”.

Aandachtspunten in deze revisie fietsroutenetwerk

 • Aansluiten nieuwe infrastructuur

  Er zijn afgelopen jaren veel nieuwe utilitaire fietspaden, tunnels en woningbouwlocaties bij gekomen waarbij het recreatieve aspect van het fietsen nog niet is meegenomen. Dit wordt vaak vergeten, waardoor het recreatieve fietsroutenetwerk lokaal onvoldoende dekkend is of niet de aantrekkelijkste routes volgt om vanuit de woonplaats het buitengebied te bereiken.

 • Bezoekersmanagement

  Het stroomlijnen en/of scheiden van verschillende recreatieve gebruikers op dezelfde fietspaden is essentieel onderdeel van bezoekersmanagement. Hiermee stimuleren we spreiding in tijd en ruimte met een duurzame balans tussen recreatie, natuur en leefbaarheid. Kortom, hoe sturen we recreatieve fietsers over de juiste fietspaden en zijn er voldoende mogelijkheden om verschillende gebruikersgroepen (met o.a. verschillende snelheden) te scheiden?

 • Duurzame bereikbaarheid

  Recreatie- en natuurgebieden en toeristische attracties zijn wellicht niet altijd even makkelijk bereikbaar via het fietsroutenetwerk. Ook sluiten gewenste startpunten zoals toeristische overstappunten (TOP), OV-locaties en parkeerlocaties niet altijd goed aan. Door deze samenhang in het netwerk te verbeteren dragen we bij aan  duurzame bereikbaarheid en vermindering van het autoverkeer op toch al drukke recreatieve locaties.

 • Economische spin-off

  Het fietsroutenetwerk kan beter laten aansluiten op de kernen en de horecavoorzieningen, zodat het routenetwerk aanjager is van lokale bestedingen.

 • Veranderd gedrag recreant

  De wensen van de recreant zijn de afgelopen jaren steeds meer veranderd: men fietst niet alleen meer ‘om het fietsen door een mooie omgeving’ maar wil voldoende voorzieningen en belevenissen onderweg.